اجرنما....در اجر ماسه اهکی چرا اهک را اسیاب میکنند

برای داشتن اجر ماسه اهکی با کیفیت مناسب حتما باید آهک را قبل از مصرف آسیاب نمود. از سرندهای مخصوص می‌گذرانند. مقدار آهک مورد نیاز در آجر ماسه آهکی بین ۶ تا ۸% وزن ماسه می‌باشد؛ البته اگر از ماسه ریزدانه تر استفاده شود و یا به عبارت دیگر درصد دان…