اجر قزاقی...اب مصرفی اجر ماسه اهکی از چه نوع باشد؟

برای تولید اجر ماسه اهکی با کیفیت مناسب آب مورد مصرف باید پاک و بدون دانه‌های شناور باشد. بهتر است از آب آشامیدنی استفاده گردد و در هر حال‌‌ نمی‌توان از فاضلاب کارخانه‌ها که ممکن است با آهک و سیلیس ترکیب شیمیایی داشته باشد، استفاده نمود باز…