اجر قزاقی و آجرنسوز واجرنما و تنوع

متنوع در اجرنما به اندازه‌ای است که قابل مقایسه با سایر متریال مورد استفاده در نما نیست .که البته این تنوع مقداری انتخاب را مشکل میکند  و از طرفی باعث میشود برای همه سلیقه‌ها رنگ و طرح وجود دارد.اجرنما تنوع زیادی دارد و با ترکیب اجرنما با هم این…