اجرنمای نسوز....نام و درجه ذوب بعضی از اجر نسوزها

بازرگانی شهر اجر برای هر چه بالاتر بردن کیفیت محصولات خود همیشه سعی کرده از مواد اولیه مناسب و دارای استانداردهای لازم استفاده نماید که این امر سبب گردیده تا محصولات تولیدی این شرکت متمایز و متفاوت از سایر محصولات باشد. این امر از نمونه محصو…