اجرنما...محاسن و معایب اجرهای منیزیتی

در مورد ویژگی های اجر منیزیتی باید یاداوری کنیم اجرهای منیزیتی دارای استحکام گرمایی بالا و مقاومت شیمیایی بسیار خوب در برابر مواد قلیایی (ازجمله سرباره فولاد) هستند. اما این اجرها دارای ضریب انبساط حرارتی بالا و درنتیجه شوک‌ پذیری پایین هستند که باع…