اجرنمای قزاقی...چرا استفاده از اجر منیزیتی دشوار است؟

در مورد اجرهای منیزیتی باید گفت که اجرهای منیزیتی دارای استحکام گرمایشی بالا و مقاومت شیمیایی بسیار خوب در برابر مواد قلیایی ازجمله سرباره فولاد هستند.سرباره فولاد جزو قویترین مواد قلیایی هستند که اگر اجر مناسب برای این کار مورد استفاده قرا…