اجرنما...مشکلات پیش روی تولید کنندگان اجرنما

بهتر است این را بدانید که در کشور آمریکا سالانه تعداد ۹ میلیارد قالب اجر تولید می‌شود. برای تولید این اجرها هزینه‌های معدن و برداشت خاک وانتقال ان به کارخانه بسیار سنگین بوده و می‌بایست این اجرها در کوره هایی که دمای آنها به حدود ۱۱۰۰ درجه می‌رسد…