اجرنمای نسوز....اجرهای سبک هنری لیو

با توجه به مسایلی که در مقالات قبل ذکر شد، آقای هنری لیو Henry Liu) اقدام به تولید اجرهای مناسبتری با به کارگیری از ضایعات ذغال سنگی (Fly-Ash) کرده است. اجر‌های ابداعی وی تحت فشار بسار بالا به استحکام مورد نظر رسیده و نیازی به حرارت‌های بس…