اجرنما ساخت اجر نواوری وپیشرفت

از آنجا که همیشه در فکر نوآوری وپیشرفت بوده‌اند از پیدایش دنیا تا به امروز این صفت در وجود بشر رشد کرده و ذوق هنری که همیشه در وجود انسانها به تکاپو افتاده و خلاقیت درونی خود را آشکار کرده و آنهائیکه دست اندرکار بنا و بناسازی بوده اند  به این فکر افت…