اجر قزاقی :انواع اجرنما در ایران

اجرنما تولید شده با خاک رس اجرنما تولید شده با خاک نسوز اجرنما تولید شده با شیل یا خاک سنگ اجرنمای تولید شده با خاک رس به دو دسته  کلی تقسیم میشوند : اجرنمای جدید اجرنمای سنتی اجرنمای جدید با خاک رس با دستگا های اتوماتیک و به شیوه ا…