ویژگی یک اجرنمای خوب

اجرنما جزو مصالحی است که در قسمتی از ساختمان به کار میرود که دائما در معرض باد / باران / برف و انواع الاینده های شیمیایی قراردارد به همین دلیل باید از نظر کیفیت دارای چندین ارجهیت نسبت به سایر مصالح باشد تا بتواند در مقابل این الاینده‌ها کیفیت …