اجرنما ..چگونگی تهیه مواد اولیه

برای تولید اجرنما باید از خاک هایی استفاده کرد که دارای انسجام کافی بوده و در مقابل حرارت بالا شیرازه خود را از دست ندهد و هم اینکه دارای بافتی فشرده باشد تا در برابر فشار دستگاه پرس بافت خود را از دست ندهد چون این امر باعث میشود تا اجر دچار ترکه…