اجر نماوانطباق بااستانداردها

به دلیل افزایش روز افزون تنوع در نوع و رنگ و اندازه اجر نما و سو استفاده برخی تولید کننده گان که بخاطر بردن برگ برنده فروش هر نوع کاستی را در مواد اولیه تولید این نوع محصول به وجود‌‌ می‌اورند تا قیمت تمام شده را تا حدی پایین اورند که تک خ…