ویژگی های اجر نمای استاندارد

وقتی از انطباق با استانداردها میکنیم منظور تمام ویژگی های اجرنما اعم از مکانیکی/فیزیکی و شیمیایی است که باید منطبق با استانداردهای ایرانی باشد و اگر در مورد خاصی استاندارد ایران توضیحی در ان باره نداشته باشد استانداردهای اروپاییو امریک…