اجر نما +..مقاومت در برابر سایش اجر

//*در برخی موارد مانند استفاده از اجر های کف میزان مقاومت اجر در برابر سایش از اهمیت بسیاری برخوردار است چون در این مکان‌ها کف فرش یا در مجاورت تردد شدید خودروها یا هم در برابر عبور و مرور انسان همیشه در مقاومت در برابرسایش وارده است. //*حا…