اجر نسوز ..میزان مقاومت در برابر اتش سوزی

/.یکی از مهمترین مشخصه های اجر در ساختمان مقاومت ان در برابر اتش سوزی است .هرچه اجر در برابر اتش سوزی مقاومت بالا تری از خود نشان دهد همان اندازه مقاومت کلی سازه بیشتر خواهد شد به همین دلیل در ازمایشگاه های پیشرفته (بازرگانی شهر اجر) به این م…