آجر قزاقی و اجر نسوز یا اجر شیل سایت آجر

اجرنمای شیل یا اجرنمای قزاقی: بعضی از تولیدات اجر شیل یا اجر پایه سنگ  در نمای ساختمان عینا شبیه اجر قزاقی میشود . توضیح اینکه اجر قزاقی مناسب برای معماری سنتی میباشد. امروزه که ترکیب معماری سنتی و مدرن در نمای ساختمان بسیار کاربرد داشته و به ا…