اجر نما ..معایب احتمالی در اجر نما

-*-/.در تولید اجر نما به دلیل استفاده از نیروی انسانی و حساسیت کار امکان بروز برخی از معایب در اجر نما وجود دارد که ان هم باید توسط کارشناس کنترل نهایی بازرسی و با مشاهده این معایب ان را از دور خارج سازد. -*-/.معایب احتمالی در اجر نما : عمده…