اجر قزاقی ..اجرهای کوره ای و رنگبندی

/*-.در بخشها و مراحل تولید اجر نما یکی از مهم ترین قسمت‌ها بخش کوره و پخت اجر نما‌‌ می‌باشد در این مرحله است که اجر نما رنگ و طرح خود را به دست اورده و در رنکینگ نوع و مدل تقسیم بندی‌‌ می‌شود به همین دلیل امروزه بعضی از کوره داران بزرگ از جم…