اجر نسوز ..مراحل اجرای نمای اجری

*//-.اصولا ازشطرنج بندی انواع نقوش اجری را در بهترین شکل ممکن از انواع طرههای خفته وراسته،حصیری،جناقی،گل برگردان،کلوک بندان،ثم اهویی وبسیاری دیگر ازطرههای ذکر شده وشکلهای دیگر، هرچند میتوان باقاب بندی خردومتوسط باپیش امدگی در متن هره بندی به…