اطلاعیه مهم

جهت خرید از وب سایت شهر آجر به منظور پیشگیری از سو استفاده های احتمالی،واریز هر گونه وجهی فقط به حساب بانک ملت به شماره کارت 8688-8479-3375-6104 و شماره شبا IR310120000000008456894874 بنام خانم زهرا جعفری باشد و یا از دستگاه کارتخوان دفاتر شهر آجر در تهران و تبریز استفاده شود،مسئولیت واریز به حساب های دیگر بر عهده پرداخت کننده خواهد بود.
با تشکر
مدیریت شهر آجر