بندکشی آجر نما

اهمیت و شیوه های بندکشی آجر نما

بندکشی آجر نما چیست؟

در نماهای آجری پس از اتمام آجر چینی برای اینکه نمای ساختمان یک پارچه و منسجم به نظر بیاید باید تمام شیارهای موجود در میان آجرنماها را با بند بپوشانیم برخی از نماها دوبند‌‌ می‌باشد یعنی فقط در قسمتهای طولی بند وجود دارد و برخی دیگر چهار بند کار‌‌ می‌شوند در این نوع اجرای نما بند هم در قسمتهای طولی و هم در قسمت های عرضی نما قرار دارد نقــش بندکشــی پذیــرش انبســاط و انقبــاض ســطحی و موضعــی و توزیــع آن بــه طــور یکنواخــت در نمــای ســاختمان اســت.

علاوه بــر آن بنــد کشــی بایــد مانــع نفــوذ آب و رطوبــت بــه قشــرهای داخلــی دیوارهــا و ســایر قطعــات ســاختمان گــردد.از ایــن رو مــلات بندکشــی بایــد ریــز مایــه و پرمایــه بــوده و از تراکــم کافــی برخــوردار باشــد تــا مانــع ایجــاد خاصیــت جاذبــه‌ی مویــیشود. بندکشــی بــه عنــوان کار نهایــی بایــد جذابیــت نمــا و منظــر را کامــل و بــه اتمــام برســاند.عمــق بندکشــی بــرای نماهــای آجری برابــر 15 میلــی متــر اســت کــه بایــد قبــلا محــل آجرای آن  بــا  بــرس ســیمی تمیــز و پیــش از شــروع کارمرطــوب و آب پاشــی شــود.

حداقــل عیــار مــلات ماســه ســیمان بندکشــی شــامل4٠٠ کیلوگــرم ســیمان در متــر مکعــب اســت. قطــر ســنگدانه نبایــد از یــک میلــی متــر بیشــتر باشــد .شــکل بندکشــی بایــد بــه گونــهای باشــد کــه بــه ســرعت رطوبــت را از خــود دورکنــد.در مــورد بندکشــی نماهــای آجر فشــاری بهتــر اســت از بندکشــی تــو پــر اســتفاده شــود.رگ چینی بــه آجر کاری بــا ترکیــب آجرهــای یــک رنــگ و ایجــاد  طــرح ونقش هــای متنــوع میگوینــد. طرح هــای مختلــف در ســطحی صــاف، رگ چینــی ، بــه چگونگــی قــرار گرفتــن آجر در نمــا بســتگی دارنــد.

انواع طرح های بندکشی نما

 • راسته: آجری که از پهلو و درازا در نما کار شده است.
 • له: آجری که سر یا عرض آن به صورت افقی یا عمودی در نما کار شده است.
 • ک: آجری که از پهلو و درازا به طور عمودی در نما کار شده است.
 • قد نما: به صورت افقی در کف کار شود و تمامی سطح آن دیده شود.
 • خواب نما : آجری که رج آجرها حالت پله‌ای را نشان دهد.
 • لاریز : آجری که یک در میان، کله و راسته کار شود.
 • لابند مرتب: معمولــی تریــن شــیوه آجر کاری اســت. تمامــی ردیــف آجر راســته بــه کار مــیرود؛ بــه گونــه ای کــه نیمــا نیــم های رگ عمــودی بــالا درســت در وســط آجرهــای رگ پاییــن قــرار میگیرنــد.
ملات نسوز چیست و در کجا باید از آن استفاده کرد؟
بیشتر بخوانید

بنــد کشــی طرحهای متوع و مشهور دیگر: کله راسته – خفته راسته – بافت حصیری – جناغی – شطرنجی

تمامــی طرحهــای عنــوان شــده ، بــا آجرهــای اســتاندارد و در زمانهــای گذشــته تــا حــال توســط اســاتیدی گمنــام یــا نــام آشــنا خلــق شــده .

بندکشی آجر نما

مزایای بندکشی آجر نما

بندکشی آجر نما دارای مزایای فراوانی است که شامل موارد زیر می‌شود:

 • افزایش استحکام ساختمان: بندکشی آجر نما باعث افزایش استحکام ساختمان می‌شود و از ورود آب و رطوبت به دیوارها جلوگیری می‌کند.
 • ایجاد زیبایی و طراحی شکیل: با بندکشی آجر نما، می‌توان ظاهر زیبایی به ساختمان داد و از نظر ظاهری جذاب و شیک به نمای خارجی آن اضافه کرد.
 • مقاومت در برابر عوامل جوی: آجرهای بندکشی شده به دیوارها مقاومت بیشتری در برابر باران، باد و تغییرات دمایی ارائه می‌دهند.
 • کاهش نفوذ آب: بندکشی آجر نما باعث می‌شود تا آب به راحتی وارد ساختمان نشود و از خرابی و آسیب به ساختمان جلوگیری شود.
 • افزایش ارزش املاک: با داشتن نمای خارجی زیبا و مقاوم، ارزش ملک افزایش می‌یابد و بهبود زیبایی و کیفیت آن ارائه می‌شود.

مراحل بندکشی آجر نما شامل موارد زیر می‌باشد:

 1. آماده‌سازی سطح: ابتدا سطح دیوارها برای بندکشی آجر نما آماده می‌شود. این شامل تمیز کردن، تراشیدن و اصلاح سطح دیوارها به منظور ایجاد یک سطح مناسب برای قرارگیری آجرها می‌شود.
 2. مخلوط کردن ملافه: ملافه‌های مورد نیاز برای بندکشی آجر نما شامل موادی مانند سیمان، ماسه و آب هستند. این مواد با ترکیب مناسب به یک ملافه یکنواخت تبدیل می‌شوند.
 3. قرار دادن آجرها: آجرها به ترتیبی خاص بر روی ملافه قرار داده می‌شوند. این مرحله شامل قرار دادن آجرها به شیوه‌های مختلف مانند ردیفی، دیواری یا مورب است.
 4. بندکشی: پس از قرار دادن آجرها، ملافه بین آجرها به صورت یک لایه نازک بر روی آجرها و سطح دیوار پخش می‌شود و بندکشی صورت می‌گیرد.
 5. پاکسازی و تمیزکاری: پس از اتمام بندکشی، سطح بندکشی و آجرها از اجزای اضافی پاکسازی می‌شود تا نمای آجر نما به شکلی زیبا و مرتب حفظ شود.
چگونه آهک را هیدراته کنیم؟
بیشتر بخوانید

با رعایت این مراحل، بندکشی آجر نما به صورت صحیح و با کیفیت انجام می‌شود و نتیجهٔ زیبا و مقاومی را تضمین می‌کند

نکات کلیدی برای بند کشی آجر نما

برای بندکشی آجر نما و دستیابی به نتایج بهتر در طراحی ساختمان، برخی نکات کلیدی به شرح زیر مطرح می‌شود:

 1. انتخاب مواد باکیفیت: استفاده از مواد باکیفیت و مطابق با استانداردهای مربوطه برای بندکشی آجر نما از اهمیت بالایی برخوردار است.
 2. طراحی مناسب: طراحی دقیق و مناسب برای بندکشی آجر نما با توجه به نوع و اندازه آجرها، شیوه قرارگیری آنها و جزئیات ساختمانی حیاتی است.
 3. تراکم و تثبیت مناسب ملافه: برای ایجاد بندکشی قوی و مقاوم، تراکم و تثبیت مناسب ملافه بین آجرها بسیار حائز اهمیت است.
 4. رعایت استانداردها و دستورالعمل‌ها: رعایت دقیق استانداردها و دستورالعمل‌های مربوط به بندکشی آجر نما به دستیابی به نتایج بهتر و اجتناب از مشکلات کمک می‌کند.
 5. نگهداری و نظافت منظم: پس از اجرای بندکشی آجر نما، نگهداری و نظافت منظم سطح آن باعث افزایش دوام و زیبایی آن می‌شود.

با رعایت این نکات کلیدی، می‌توانید بندکشی آجر نما را با کیفیت بالا و نتایج بهتری انجام دهید و به طراحی ساختمانی زیبا و مقاوم دست پیدا کنید.

 

جمع بندی

بندکشی آجر نما، فرآیندی اساسی در طراحی و ساختمان‌دهی است که باعث ایجاد زیبایی، استحکام و مقاومت بالا در ساختمان می‌شود. این فرآیند با انتخاب مواد باکیفیت، طراحی دقیق و مناسب، تراکم و تثبیت مناسب ملافه، رعایت استانداردها و دستورالعمل‌ها، و نگهداری منظم، به نتایج بهتری در طراحی ساختمان و بندکشی آجر نما منجر می‌شود. از اهمیت بالایی استفاده از تکنیک‌های صحیح و مراعات نکات کلیدی در این فرآیند، نتایج باکیفیت و قابل اعتمادی به‌دست می‌آید که در نهایت، به افزایش ارزش، زیبایی و دوام ساختمان‌ها منجر می‌شود. جهت سفارش انواع آجر نما از شهر آجر با شماره 09129640179 تماس بگیرید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *