این مواد نانو بوده و باعث ضد آب کردن آجر نما و همچنین باعث نشان دادن زیباتر نما شده بدون اینکه لایه اضافی بصورت رزین روی آجر قرار بگیرد .