آجرقزاقی/اجرنمای سنتی

اجر قزاقی از نظر ابعاد
اجر قزاقی6*20*4
اجر قزاقی 6*20*10
اجر قزاقی 20*20*4
اجر قزاقی 20*20*5

اجر قزاقی  و نام ها
اجر قزاقی کامل
اجر قزاقی نیمه
اجر قزاقی پلاکی
اجر قزاقی کف فرش
آجرنمای قزاقی یا آجرنمای سنتی در رنگ و ابعاد انواع مختلفی دارد:
انواع اجر قزاقی در رنگ
حنایی
قرمز
اخرا
زرد
گلبهی
ابلق
پوست پیازی
ترکیبی
انواع اجر قزاقی در ابعاد

آجر قزاقی کامل در ابهاد5/5*20*10

آجر قزاقی نیمه در ابعاد 5/5*20*3.5

آجر قزاقی کف در ابعاد 20*20*