اجر سنتی از نوع رستیک..اجر و اجرنما

اجر و اجرنما…-*/اجرنسوز زیباست و رنگ های خاص و زیبایی دارد .اجر سنتی و اجر قزاقی …./ طرح رستیک اجرنمای نسوز با عث زیباتر و طبیعی تر اجرنمای رستیک از نو اجر قزاقی و اجر سنتی و اجر هلندی میشود . همه هدف تولید گنندگان اجرنما این است که چیزی را تولید کنند که نزدیک تر به طبیعت باشد . هر چه نزدیک تر به طبیعت زیباتر . تمامی زیبایی اجرنمای مدرن و جدید در این است که نمای ساختمان مثل این است که یک تکه از کوه را به نمای ساختمان نصب کرد ه اید . این است راز اجرنما و زیبایی ان. اینکه اجرنما بصورت بی نظم و ناهماهنگ تولید میشود  علتش مشابه کردن ان با صخره یا کوه  است. با انتخاب طرح های بی نظم اجرنمای نسوز یا قزاقی یا شیل یک تکه از کوه  را به ساختمان تان بچسبانید.راز زیبایی همیشگی نمای اجر مدرن  و کهنه و تکراری نشدن ان شباهت ان با طبیعت است . همانگونه که کوه و صخره همیشه زیباست و تکراری‌‌ نمی‌شود اجرنمای نسوز و قزاقی و شیل نیز هیچ وقت تکراری‌‌ نمی‌شود .و همیشه زیباست.