اجرنما و میزان استاندارد تاب داشتن اجرنما

همه در سایت اجرنما .وب سایت شهر اجر
پیچیدگی،انحنا و فرورفتگی و میزان قابل قبول تاب داشتن اجرنما مطابق استاندارد ایران به شرح زیر است :
پیچیدگی درامتداد سطح بزرگ آجر نما حداكثر ۴
میلیمتر و درامتداد سطح متوسط آجر نما تا ۵ میلیمتر  استاندارد ومجاز‌‌ می‌باشد
آجرنما نباید انحنا وفرورفتگی بیش از
۵ میلیمتر داشته باشد . این مقدار درصورتی قابل قبول سازمان استاندارد ایرانمی باشدكه میزان آن از ۲۰% كل آجرنما‌ها افزایش نیابد.
البته تمام سعی شهر اجر این است که در تولید انواع اجرنما / اجرنسوز / اجر شیل / اجر قزاقی محصولی تولید کند که بالا تر از استاندارد تعیین شده باشد و در این کار موفق شده است .وب سایت شهر اجر افتخار میکند که انواع اجرنمای نسوز و اجرنمای شیل را خیلی بهتر از معیار استاندارد ایران تولید میکند. اجرنمای تولید شده در وب سایت شهر اجر تاب ندارد ..