اجرنما بهترین نما برای اب و هوای اذربایجان

بهترین نما برای اذربایجان  و مناسب ترین جایگزین برای سنگ اجرنما میباشد . انواع اجرنما / اجرنسوز/ اجر شیل / اجر قزاقی/ اجر سنتی .و مدرن همه برای شرایط اذربایجان مناسب‌‌ می‌باشند و اصولا بهترین انتخاب برای نمای اذربایجان اجرنما‌‌ می‌باشد . علت ان شرایط خاص اب و هواست . به علت سرمای زیاد هوا سنگ‌‌ نمی‌تواند نمای خوبی برای اذربایجان باشد چون احتمال افتادن سنگ و جدا شدن ان بسیار زیاد است . ولی اجرنما به علت چسبندگی زیاد به ملات و همچنین کوچک بودن ابعاد ان تقریبا جدا شدن ان محال‌‌ می‌باشد . همین دلیل کافیست تا اجرنما نمای اول اذربایجان باشد .