اجرنما در تهران و تقسیم بندی اجرنما

اجر
اجرنما
اجر در تهران
اجرنما در تهران
اجر نسوزدر تهران
فروش اجر نسوز در تهران
اجر قزاقی در تهران
فروش اجر قزاقی در تهران
اجر سنتی در تهران
اجر رستیک
اجر رستیک در تهران
فروش اجر در تهران به قیمت کارخانه
اجرنما به قیمت کوره
فروش اجر  در تهران
بورس اجر در تهران
بورس اجرنما در تهران
خرید اجر در تهران
خرید اجرنما در تهران
خرید اجر قزاقی در تهران
خرید اجرنسوز در تهران
اجر شیل در تهران
فروش اجر قزاقی در تهران
بورس اجر قزاقی در تهران
بورس اجر تهران
مرکز فروش اجرنما در تهران
اجر هلندی در تهران

اجرنما در ساختمان های تهران امروزه از چند گروه تشکیل میشود . در کل اجرنما به دو گروه کلی تقسیم میشود:
اجرنمای سنتی
آجرنمای مدرن

اجرنمای سنتی  همان اجرنمای قزاقی میباشدکه امروزه با ترکیب  و طراحی شامل مردن ترین نما‌ها محسوب میشود . البته این نوغع اجر در مرمت اثار باستانی نیز استفاده میشود .
اجرنمای مدرن یا جدید از جند گروه تشکیل میشود :
اجر نسوز
آجر شیل
اجر رستیک
اجر هلندی