اجرنما و انتخاب اجرنما

با توجه به تنوع بی شمار اجرنما اعم از اجر نسوز / اجر قزاقی/ اجر شیل / اجر رستیک / انتخاب اجرنما سخت شده است . وب سایت شهر آجر این مشکل را برای خریداران حل کرده است . در وب سایت شهر اجر بیش از1500 عکس نمای ساختمان وجود دارد که خریداران میتوانند نمای ساختمان را قبل از اجرا ببینند و نمای را که دوست دارند انتخاب کنند و اجرنمای همان ساختمان را با همان طرح و ترکیب بخرند.
وب سایت شهر اجر بهترین مکان برای خرید آجرنما‌‌ می‌باشد .