اجر نسوز و اجرنما و اجر قزاقی و توضیحات…

اجر/اجرنما/ اجرنسوز/اجر قزاقی/اجر سنتی /اجرنمای سنتی/اجر جدید/اجرنمای جدید/ اجر انگلیسی
اجرنما/ اجرنمای قزاقی/اجرنمای نسوز / اجرنمای جدید/اجرنمای رستیک/ اجرنمای هلندی/ اجرنمای تهران
توضیح مهم اینکه همه عکسها البته عکسهایی که در پروژه های تهران موجود است مربوط به شهر اجر‌‌ نمی‌باشد و فقط جهت نشان دادن تنوع اجر و زیبایی اجرنما در ساختمان میباشد .