اجر / اجر نما

اجر /اجرنما/ اجر نسوز / اجر قزاقی :

اجر نما و اجر قزاقی
رمز زیبایی آجر نسوز و آجر شیل در تناسب ان با طبیعت است . یک ساختمان با نمای آجر نسوز یا آجر شیل جزیی از طبیعت است و هم اوایی ان را نه تنها به هم نمیزند بلکه رنگ و فرم چشم نوازی به ان میبخشد . از این رو همواره مورد پسند همگان بوده است . یک ساختمان با آجر نسوز یا نمای آجر شیل همانند یک فرش دستباف ترکیبی از سلیقه های بی انتهای معماران هنرمند است .