اجرقزاقی و طبیعت

اجرنما واجرقزاقی واجر و اجرنما واجر نسوز و اجر نمای قزاقی و اجرنمای نسوز و اجر در تهران و اجر در تبریز واجر سنتی و اجر مدرن واجرنمای نسوز
رمز زیبایی  اجر و اجرنما واجر قزاقی و اجر سنتی و اجر هلندی .وآجر نسوز و آجر شیل در تناسب ان با طبیعت است . یک ساختمان با نمایاجر و اجرنما واجر قزاقی  واجر هلندی و اجر سنتی و اجر مدرن  آجر نسوز یا آجر شیل به این جهت زیبایی چشم نوازی دارد که  جزیی از طبیعت است و هم اوایی ان را نه تنها به هم نمیزند بلکه رنگ و فرم چشم نوازی به ان میبخشد . از این رو همواره مورد پسند همگان بوده است . یک ساختمان با اجر و اجرنما واجر قزاقی و اجر سنتی آجر نسوز یا نمای آجر شیل همانند یک فرش دستباف ترکیبی از سلیقه های بی انتهای معماران هنرمند است . اجر و اجرنما واجر قزاقی  واجر نسوز و اجر مدرن وسنتی در نمای ساختمان  همانند این است که یک تکه از کوه یا سخره را به ساختمان خود بچسبانید.