اهمیت بندکشی در اجرای نماکاری

اجر قزاقی و اجر نمای قزاقی
فروش اجر قزاقی و فروش اجر نمای قزاقی  و فروش اجرنمای قزاقی در تهران وفروش اجر قزاقی در تهران و فروش اجر قزاقی در تبریز
اهمیت بندکشی در اجرای نما اجر قزاقی  یا اجر سنتی به حدی است که بدون بند کشی در عمل هیچ کاری انجام نشده است .اجر قزاقی بدون بند کشی ناقص است مانند این است که شما دیوار چینی کنید و بدون کج کاری بگویید تمام شده و قابل سکونت است .بندکشی در اجر قزاقی همه زیبایی اجر قزاقی را نشان میدهد و بدون بند کشی در عمل هیچ زیبایی نشان داده نمیشود . و این نکته قابل ذکراست که در هیچ نوع اجر یا اجرنمای بند کشی تا به این حد اهمیت ندارد.