اجر قزاقی یا اجر نسوز یا اجر شیل

اجر و اجرنما..اجرنمای نسوز یا اجرنمای شیل /اجرنما/سایت اجرنما/فروش اجرنما/ایران/ تبریز
اجر
اجرنما
اجرنسوز
اجر قزاقی
اجر . و اجرنما و اجر قزاقی و اجرنمای سنتی :
یکی از سوالات  این است که از آجر نسوز نما یااجر قزاقی در نما ا استفاده شود یا آجر شیل.
بدون در نظر گرفتن سلیقه مشتری و هدف مشتری از نمای اجری و انتخاب اجرنما با توجه به سلیقه و کاتالوگ در انتخاب اجر و اجرنما  موارد زیر قابل ذکر است.
از نظر استحکام و دوام و کیفیت هر سه آجر در سطح خوب و قابل قبول قرار دارند. فقط چند مورد در انتخاب آجر نسوزیا اجر قزاقی  یا آجر شیل موثر است .
اول رنگ آجر: رنگ آجر نسوز رنگ های خاص هستند و رنگ آجر شیل نیز رنگ خاص دارند . این موضوع بستگی به سلیقه شخص دارد .که رنگ از نو آجر نسوز را انتخاب کند یا آجر شیل . ولی رنگ اجر قزاقی فقط در اجر قزاقی است و نمیتوان مشابه ان را پیدا کرد رنگی است همانند رنگ طبیعت یک نوع زنده بودن و طبیعی بودن خاصی دارد که در هیچ محصولی یافت نمیشود. رنگ کوه و صخره و بیابان.