انواع اجر نما در تهران و تبریز و کرمان

اجر در تهران
اجر جدید
اجرنما در تهران
تهران شهر مد هاست . امروزه طراحان اجر و اجرنما و انواع اجر سنتی  و جدید را مد اول نمای تهران کرده اند
تبریز شهری است با نمای اجری. اکثر ساختمان‌ها نمای اجری دارند. البته تا همین اواخر بیشترین مصرف اجرنما . اجرنمای زرد بود. در حال حاضر با مد شدن اجر نسوز . سلیقه مردم نیز به سمت اجر نسوز و اجر شیل و اجر قزاقی رفته است . با این روندی که در حال پیش رفتن است پیش بینی میشود که تبریز یکی از مصرف کنند گان بزرگ اجر نسوز در ایران باشد .