انواع اجر در وب سایت شهر اجر

اجرنما در ساختمان و نمای اجری  امروزه از چند گروه تشکیل میشود .اجر نما بطور کلی  و عامیانه شامل:

در کل اجرنما به دو گروه کلی تقسیم میشود:
اجرنمای سنتی
اجرنمای مدرن
اجرنمای سنتی  همان اجرنمای قزاقی میباشدکه امروزه با ترکیب  و طراحی شامل مردن ترین نما‌ها محسوب میشود . البته این نوغ اجر در مرمت اثار باستانی نیز استفاده میشود .
اجرنمای قزاقی  وانواع ان:
اجر قزاقی 5/5*20*4
اجر قزاقی 5/5*20*10
اجر قزاقی 20*20*5 یا اجر قفقازی یا اجر کف فرش
اجرنمای مدرن یا جدید از جند گروه تشکیل میشود :
اجر نسوز…شامل:
اجر نسوز انگلیسی
اجر نسوز امریکایی
اجر نسوز شاموتی
اجر نسوز مشکی
اجر نسوز سفید
اجر نسوز قهوای