مدل ترکیبی در نمای اجری

یکی از بزرگترین مزیت های خرید از نمایشگاه شهر اجر در تهران و تبریز دیدن مدل های ترکیبی منحصر به فردی است که در هیچ جای دیگری یافت‌‌ نمی‌شود . که از انوا ع اجر و اجرنما شامل :
اجر/اجرنما/ اجرنسوز/اجر قزاقی/اجر سنتی /اجرنمای سنتی/اجر جدید/اجرنمای جدید/ اجر انگلیسی
اجرنما/ اجرنمای قزاقی/اجرنمای نسوز / اجرنمای جدید/اجرنمای رستیک/ اجرنمای هلندی/ اجرنمای تهران
اجر
این مدل‌ها که به مدل امریکایی  یا مدل انگلیسی معروف هستند . با بهترین کیفیت اجرنما ترکیب شده و بهترین کیفیت را در ان بکار برد هایم. و زیبایی منحصر به فردی دارد . این مدل‌ها تا حدی بی همتا هستند که میتوان اسم ان را اجرنمای مدل شهر اجر نامید .مدل های ترکیبی موجود در شهر اجر و نمایشگا های دایمی شهر اجر در تهران و تبریز فقط در شهر اجر وجود دارد و در هیچ جایی یافت‌‌ نمی‌شود
حتما برای خرید اجرنما به شهر اجر بروید .