اجر نمای نسوز یا اجر سنتی

اجرنمای قزاقی یا اجر نمای سنتی از نظر اندازه و رنگ انواع مختلفی دادر. شامل:

اجر نمای قزاقی از نظر رنگ
اجر نمای قزاقی زرد
اجرنمای قزاقی قرمز
اجرنمای قزاقی اخرا
اجرنمای قزاقی جگری یا قرمز پر رنگ
اجرنمای قزاقی قرمز کم رنگ
اجر نمای قزاقی ابلق
اجر نمای قزاقی حنائئ
اجر نمای قزاقی ترکیبی
اجر نمای قزاقی پوست پیازی
اجرنمای قزاقی ترکیبی تیره
اجر نمای قزاقی ترکیبی روشن
اجرنما
اجر قزاقی
اجرنمای قزاقی
اجر نسوز
اجرنمای نسوز
اجر نسوز نما