اجر قزاقی و اجر نسوزو اجرنما رادروب سایت شهراجرببینید

//اجر قزاقی از نظر رنگ//.
/.اجر قزاقی زرد
/.اجر قزاقی قرمز
/.اجر قزاقی اخرا
/.اجر قزاقی جگری یا قرمز پر رنگ
/.اجر قزاقی قرمز کم رنگ
/.اجر قزاقی ابلق
/.اجر قزاقی حنائئ
/.اجر قزاقی ترکیبی
/.اجر قزاقی پوست پیازی
/.اجر قزاقی ترکیبی تیره
/.اجر قزاقی ترکیبی روشن

//اجر قزاقی از نظر ابعاد//..
/اجر قزاقی6*20*4
/اجر قزاقی 6*20*10
/اجر قزاقی 20*20*4
/اجر قزاقی 20*20*5

.//اجر قزاقی  و نام ها//.
/اجر قزاقی کامل
/اجر قزاقی نیمه
/اجر قزاقی پلاکی
/اجر قزاقی کف فرش