اجرنسوزانگلیسی واجرنسوز امریکایی

اجر نسوز طبق بندی متفاوت دارد . اجر نسوز از نظر رنک و نوع ترکیب  دسته بندی میشود. یکی از طبقه بندی های اجر نسوز از نظر نوع ترکیب اجرنسوز با هم به اجرنسوز انگلیسی معروف است . که در ست ترش اجر نسوز مدل انگلیسی‌‌ می‌باشد. و همچنین اجر نسوز مدل امریکایی  که هر دو یکی هستند.
اجر نسوز انگلیسی و اجر نسوز امریکایی نام طرحی است که بر اساس ترکیب بندی رنگ اجر نسوز به روی ان گذاشته اند.اگر چند رنگ قرمز روشن تا تیره را با هم ترکیب کنیم البته بصورت تصادفی .نمای اجری بدست امده نمای انگلیسی میگویند. و اگر در این ترکیب بندی رنگ مشکی هم بصورت رندم باشد به ان نمای امریکایی میگویند