اجر نما + اجر نسوز + اجر قزاقی + ونمای اجری تبریز

تبریز شهری است با نمای اجری. اکثر ساختمان‌ها نمای اجری دارند. البته تا همین اواخر بیشترین مصرف اجرنما . اجرنمای زرد بود. در حال حاضر با مد شدن اجر نسوز . سلیقه مردم نیز به سمت اجر نسوز و اجر شیل و اجر قزاقی رفته است . با این روندی که در حال پیش رفتن است پیش بینی میشود که تبریز یکی از مصرف کنند گان بزگ اجر نسوز و اجر نسوز و اجر قزاقی  و اجر شیل در ایران باشد .