اجر نسوز و تنوع رنگ و طرح

اجر قزاقی زیباست چون رنگ های زیبا دارد . رنگهای به زیبایی طبیعت و بر گرفته از طبیعت است. رنگ اجر قزاقی خود زیباییست.
رنگ های اجر قزاقی
اجر قزاقی اخرایی
اجر قزاقی حنایی
اجرقزاقی قرمز
اجر قزاقی ابلق
اجر قزاقی زرد
اجر قزاقی پوست پیازی
اجر قزاقی ترکیبی