انتخاب اجرنما

تنوع اجرنما در وب سایت شهر اجر بسیار زیاد است  و از همه جالب تر اینکه هیچ مدل بد یا نا زیبایی وجود ندارد. هرکدام از انواع اجرنما و مدل های ترکیبی اجرنما زیبایی  خاص خودش را دارد. به همین منظور انتخاب نوع اجرنما برای نما کار مشکلی شده است.
با توجه به تنوع بی شمار اجرنما اعم از اجر نسوز یا اجر نسوز نما یا اجرنمای نسوز/ اجر قزاقییا اجرنمای قزاقی یا اجر سنتی / اجر شیل / اجر رستیک / انتخاب اجرنما سخت شده است . وب سایت شهر اجر این مشکل را برای خریداران حل کرده است . در وب سایت شهر اجر بیش از1500 عکس نمای ساختمان وجود دارد که خریداران میتوانند نمای ساختمان را قبل از اجرا ببینند و نمای را که دوست دارند انتخاب کنند و اجرنمای همان ساختمان را با همان طرح و ترکیب بخرند.
البته پیشنهاد شهر اجر این است که نمای ساختمان بوسیله طراح و معمار طراحی شود . و سپس اجر ان انتخاب شود . طراحی در زیبایی نما همه چیز است.
وب سایت شهر اجر بهترین مکان برای خرید اجرنما‌‌ می‌باشد .