زیبایی در نمای اجری

امروزه بیشترین متریال استفاده شده در نما اجر قزاقی یا اجر سنتی است و این به دلیل نوع طراحی نماست که بیشتر طراحان امروزه نمای پست مدرن را طراحی میکنند. ولازمه نمای پست مدرن تلفیق متریال سنتی با متریال جدید است وسنتی ترین واصیل ترین متریال همان اجر قزاقی است.اجر قزاقی زیباست  چون با خود راز دارد . راز زیبایی در اجر قزاقی نهفته است. نه گفتنیست نه شنیدنی فقط با دیدنش احساس لذت و زیبایی بدست میدهد. این راز زیبایست.
اجر قزاقی زیباست چون رنگ های زیبا دارد . رنگهای به زیبایی طبیعت و بر گرفته از طبیعت است. رنگ اجر قزاقی خود زیباییست.
///رنگ های اجر قزاقی
//اجر قزاقی اخرایی……
//اجر قزاقی حنایی………
//اجرقزاقی قرمز……………
//اجر قزاقی ابلق……………..
//اجر قزاقی زرد…………………
//اجر قزاقی پوست پیازی………..
//اجر قزاقی ترکیبی…………………