مزایای بکارگیری اجرشیل و اجرنسوز و اجر قزاقی و اجرهلندی در نما

به کار گیری آجر شیل اجر نسوز  و اجر هلندی و اجر قزاقی  واجر رستیک. در ابعاد مختلف نما را زیبا و زنده میکند . و انهم به علت این است که مواد رنگی در ان وجود ندارد.
و همان رنگ سنگ و خاک  میباشد و بازی رنگی که در این نوع آجر است باعث زیبای منحصر به فرد نما میشود.
4 – دادن تنوع به بند کشی آجر بصورت متفاوت چرا که تنوع در بند کشی بسیار در زیبای نما موثر میباشد. و همچنین نوع رنگی که به بند زده‌‌ می‌شود.
امیدوارم این مختصر در زیبای نمای شما موثر باشد .
وب سایت شهر آجر بهترین و به صرفه ترین انتخاب !!!!!!!!
وب سایت شهر اجر  وانتخاب نما از روی عکس های پروژ‌ها نیز در زیبایی نما کمک‌‌ می‌کند.
وب سایت شهر اجر با ایجاد 2 دفتر فروش در ایران‌‌ می‌تواند زیباترین نما را برا شما ارائه دهد. دفاتر فروش وب سایت شهر اجر در ایران :
فروش اجر در تهران/ اهن مکان
فروش اجر در تبریز/ازادی