سوال همیشیگی: آجر نسوز نما یا سنگ

اجر سنتی
اجر جدید
اجرنما و اجر نسوز
اجر اجرنمای رستیک و اجرنمای نسوز   اجر قزاقی :
چشم وهم چشمی  و ادعای گران خریدن و گران زندگی کردن به نمای ساختمان هم رسید . عده‌ای از سازندگان ساختمان وقتی با قیمت آجر نسوز  مواجه‌‌ می‌شوند  .(در حالیکه واقعا از زیبایی و زنده بودن وتنوع وجلوه آن بسیار رضایت دارند  و واقعا خوا ستار آنند که نمای با آجر نسوز داشته باشند .) میگویند خوب با این قیمت نما را سنگ میزنیم و مردم هم میگویند نمای ساختمانش سنگ است و خوب خرج گذاشته. ولی اگر آجر بزنیم میگویند آجر از سنگ ارزان تر است .و غیره ….   و این نکته جالب است که نمای آجر نسوز چندین برابر سنگ زیبا تر ‌‌ می‌باشد. وهمچنین نمای آجری محاسن بسیار زیادی دارد که همیشه از سنگ بهتر‌‌ می‌باشد. از آن جا که هم زیباتر از سنگ‌‌ می‌باشد  هم از نظر فنی و مهندسی نمای آجری بسیار مناسبتر از سنگ است .فقط بخاطر اینکه هنوز اگاهی عموم مردم از قیمت و کلاس آجر نسوز پایین است. بعضی افراد علی رغم میل باطنی خود از نمای آجر نسوز یا حتی آجر شیل خود داری میکنند. و نمای ساختمان را سنگ‌‌ می‌کنند .که به نظر وب سایت شهر آجر   نمای سنگی از کمی دور تر با نمای سیمان سفید قابل تشخیص نیست . البته این نوع طرز فکر خوشبختانه عمرش رو به پایان است .و امروزه نما های بسیار زیبا و چشم نواز با آجر نسوز نما و آجر شیل طراحی و اجرا‌‌ می‌شود . و حتی امروزه لازم به نظر‌‌ می‌رسد برای جان دادن وجلوه دادن به سنگ باید آنرا با آجر نسوز نما یا آجر شیل ترکیب کرد.