اجر کف فرش .. رنگهای مختلف اجرهای کف فرش

//اجر کف فرش قزاقی  در ابعاد 20*20*5 در رنگه های زیر :
/اجر کف فرش قزاقی قرمز
/اجر کف فرش قزاقی ابلق
/اجر کف فرش قرمز کم رنگ
/اجر کف فرش قرمز تیره
/اجر کف فرش قزاقی پوست پیازی
//اجر کف فرش پرس دو  نوع است :

/اجرکف فرش پرسی خاک رس
/اجر کف فرش پرسی پایه سنگ
/اجر کف فرش پرسی در رنگ های زیر :

/اجر کف فرش پرسی قرمز…
/اجر کف فرش پرسی زرد….
/اجر کف فرش پرسی گلبهی…
/اجر کف فرش پرسی نسوز…