دسته بندی رنگها در اجر کف فرش

اجر کف فرش قزاقی  در ابعاد 20*20*5 در رنگه های زیر :
اجر کف فرش قزاقی قرمز/اجر کف فرش قزاقی ابلق/اجر کف فرش قرمز کم رنگ/اجر کف فرش قرمز تیره/اجر کف فرش قزاقی پوست پیازی
اجر کف فرش پرس 3 نوع است :
اجرکف فرش پرسی خاک رس/اجر کف فرش پرسی پایه سنگ/اجر کف فرش نسوز
اجر کف فرش پرسی در رنگ های زیر :
(اجر کف فرش پرسی قرمز/اجر کف فرش پرسی زرد/اجر کف فرش پرسی گلبهی/ اجر کف فرش شاموتی)