دلیل خاص بودن اجر قزاقی

//اجر قزاقی زیبایی و جلوه‌ای دارد که جایگزینی ندارد.رنگه‌ها و انواع اجر قزاقی  که در زیر امده فقط در اجر قزاقی است و در هیچ نوع اجری نمیتوان این نوع رنگ بندی و قالب بندی اجر را پیدا کرد
/..اجر قزاقی از نظر رنگ
/اجر قزاقی زرد
/اجر قزاقی قرمز
/اجر قزاقی اخرا
/اجر قزاقی جگری یا قرمز پر رنگ
/اجر قزاقی قرمز کم رنگ
/اجر قزاقی ابلق
/اجر قزاقی حنائئ
/اجر قزاقی ترکیبی
/اجر قزاقی پوست پیازی
/اجر قزاقی ترکیبی تیره
/اجر قزاقی ترکیبی روشن……..//
…….