اجرنما/زیباییی شهربه چه چیزهایی بستگی دارد؟

زیبایی شهر بستگی به دو چیز دارد :یک -فضای سبز و پارک ها.دو – ساختمان‌ها .شهر تشکیل شده از ساختمان و برج و زیبای شهر نیز بستگی دارد به زیبایی ساختمان و زیبایی ساختمان وابسته است به نمای ساختمان .در گذشته نه چندان دور نمای ساختمان یا سنگ بود یا اجرنمای زرد و قرمز و یا کامپوزیت و نما های سیمانی ولی امروزه با تولید اجر نسوز و  اجر قزاقی و اجر شیل نمای ساخنتمان بسیار متنوع شده است .